Bilimsel Yayınlar

bilimsel-yayinlar

 • Mahmut Akyıldız, Esra Ertürk, Tamer Aksoy, Lütfi Çağatay Onar, Benay Erden, Bahadır Dağdeviren, Harun Arbatfı, BİR IF KANALI İNHİBİTÖRÜ OLAN IVABRADİNE’ NİN OFF PUMP KORONER BYPASS PROSEDÜRÜNDE KULLANIMI,31.10.2010 – 11:35-12:15
 • Mahmut Akyıldız, Tamer Aksoy, Lütfi Çağatay Onar, Esra Ertürk, Benay Erden, Harun Arbatlı, OTUZ YIL SONRA GELİŞEN TRAVMATİK AKSİLLER ARTER PSÖDOANEVRİZMASI, 31.10.2010 – 11:35-12:15
 • Mahmut Akyıldız, Afksendiyos Kalangos, Esra Ertürk, Lütfi Çağatay Onar, Tamer Aksoy, Benay Erden, Harun Arbatlı, BİR KORONER REOPERASYON OLGUSUNDA ATAN KALPTE SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMA ONARIMI (DOR PLASTİ) , 31.10.2010 – 11:35-12:15
 • Mahmut Akyıldız, Esra Ertürk, Lütfi Çağatay Onar, Tamer Aksoy, Mehmet Atasoy, Rahmi Çubuk, Gül Arslan, Harun Arbatlı, ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ SONRASI KISA VE ORTA DÖNEMDE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE TAKİBİ , 28.10.2010 – 17:30-18:10
 • Mahmut Akyıldız, Tamer Aksoy, Lütfi Çağatay Onar, Esra Ertürk, Benay Erden, Harun Arbatlı, DEV SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER ANEVRİZMASININ CERRAHİ TEDAVİSİ, 31.10.2010 – 11:35-12:15
 • Mahmut Akyıldız, Tamer Aksoy, Esra Ertürk, Benay Erden, Lütfi Çağatay Onar, Bahadır Dağdeviren, Tayfun Gürol, Alper Aydın, Harun Arbatlı, AORT ANEVRİZMA VE DİSEKSİYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ GİRİŞİMLERİ: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ, 28.10.2010 – 17:30-18:10
 • Akyildiz M., Haberal I., Bilgin F., Findik O., Aksoy T., Sekban A., Zorman Y.,Erturk E., Zengin M.  Posterior pericarditomy significantly reduces the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. The Heart Surgery Forum, Volume 9, Suppl.1,  p.31, September 2006
 • Akyildiz M, Zorman Y, Aksoy T, Yilmazer M.S, Erturk E, Onar L.Ç, Midi A. Giant Floating Thrombus Localized in The Ascending Aorta(Case Report). Heart Surg Forum. (Yayına Kabul Tarihi: 20.11.2009)
 • M.Akyıldız, T.Aksoy, B. Erden, E.Ertürk, L.Ç. Onar, H.Arbatlı. Tesadüfen Saptanan Koroner Arter Fistülünün Cerrahi Tedavisi. Maltepe Tıp Dergisi, 2009; 1(1): s.51-53
 • M.Akyıldız, Y.Zorman, E.Ertürk, L.Ç. Onar, T.Aksoy, H.ArbaÜı. Distal Arkus Anevrizmasında Endovasküler Tedavi (Olgu Sunumu). Maltepe Tıp Dergisi (yayma kabul edildi: 13.07.2009)
 • M.Akyıldız, T.Aksoy, E.Ertürk,Y.Zorman, B.Erden, L.Ç. Onar, M.S Yılmazer, H.Arbatlı. 80′li Yaşlarda Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesinin “Karnofsky Skoru” ile Analizi. Maltepe Tıp Dergisi (yayma kabul edildi:03.08.2009)
 • M.Akyıldız, T.Aksoy, L.Ç.Onar, E.Ertürk, H.Arbatlı Surgıcal Closure of Secundum Type ASD ın a Patient with morbıd obesity: Case Report. 2. Ulusal Morbitd Obezite Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 2009 Antalya
 • M.Akyıldız, T.Aksoy, Y.Zorman, L.Ç.Onar, H.Arbatlı Endovascular Treatment of a Distal Aortic Arch Aneurysm in a Morbid Obese Patient: Case Report. 2. Ulusal Morbitd Obezite Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 2009 Antalya
 • H.Karabulut, A.Korukçu, H. Gerçekoğlu, Ö.Çakır, M.Akyıldız, B.Yiğiter. Koroner Arter Cerrahisinden Sonra Atrial Fibrilasyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 1-4 Ekim 1994 izmir.
 • T.Aksoy, I. Haberal, E.Ertürk, Y. Zorman, M. Akyıldız. Koroner Arter Cerrahisinde Sklerodermalı Hastaya Anestezik Yaklaşım. Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg. (Yayma Kabul Tarihi:04.03.2009 )
 • H.Karabulut, A.Korukçu, H.Gerçekoğlu, Ö.Çakır, N.Çam, M.Akyıldız, H.Soydemir, O.Sokullu, B.Yiğiter. Koroner bypass cerrahisinde atrial fibrilasyon ve etkileyen faktörler. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyo-vasküler Cerrahi Bülteni. Cilt 3, Sayı: 2, Eylül 1995 74-77
 • H.Akgöz, İ.Erdinler, S. Çelik, M. Akyıldız, G. Tayyareci, T. Ulusoy. İnferior myokard infarktüsü sonrasmda QT dispersiyonu ile mortalite arasındaki ilişki. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, Cilt 7, Sayı:l, Mart 1999,23-28.
 • Haberal I, Kaplan M, Zorman Y, Aksoy T, Erturk E, Akyildiz M.
  Carotid Artery Disease Development after Traumatic Injury Inflicted by a Ram’s Horn.
  Heart Surg Forum. 2008;11(4):E260-2.
 • Ö.Teskin, F.Bilgin,T. Aksoy, M.Akyıldız,İ. Haberal, E.Ertürk, M. Zengin. Single-clamp technıque is better than side-clamp technıque in terms of cerebrovascular complicatıons in coronary surgery. The Journal of Cardiovascular Surgery, Vol.46, Suppl 1, No.3,(38) June 2005
 • Bilgin F., Findik O., Aksoy T., Akyildiz M., Haberal I., Zorman Y., Zengin M.  Preventing atrial fibrillation after coronary artery bypass graftıng with magnesium therapy., Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Volume 5, Suppl. 1, May 2006
 • İ.Haberal, M. Akyıldız, T. Aksoy, E.Ertürk, Y.Zorman, M.Kaplan, M.Zengin. Comparison between pulmonary arterial and aortic venting and their effects on pulmonary functions following CABG surgery, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2008; 16(4): 211-215
 • T. Aksoy, P. Karaca, H. Umut, İ. Haberal, M. Akyıldız, M. Zengin. Koroner arter
  baypas cerrahisinde üç farklı indüksiyon seçeneğinin hemodinami ve entübasyon koşullarına etkisinin karşılaştırılması, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2006 Cilt 14, Ek sayı: 2, s.134
 • T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, İ. Haberal, M. Akyıldız, M. Zengin. Progresif      Sistemik Skleroz (Skleroderma) ve Koroner Arter Bypass Cerrahisi(Vaka Sunumu), Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Ek sayı: 2, s.222, Kasım 2006
 • Koroner arter cerrahisinde ototransfüzyon sisteminin homolog kan kullanımı üzerine etkisi
  R. Tosun, H. Gerçekoğlu, M. Akyıldız, F. Karakoç,  Türk Kardiyol Dern Arş, 1996
 • Plasma BNP and homocysteine levels in patients with or without congestive heart failure
  Ahmet Sekban,  Fehime Benli Aksungar,  Müslüm Şahin,  Aynur Eren Topkaya, Mahmut Akyıldız Temmuz 2007, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-22
 • The Effect of Autotransfusion System Among Homologous Blood Usage in Coronary Artery Surgery
  Op. Dr. Ahmet KORUKÇU, Op. Dr. Hasan KARABULUT, Op. Dr. Remzi TOSUN, Op. Dr. Hakan GERÇEKOĞLU, Dr. Mahmut AKYILDIZ, Dr. Fehime KARAKOÇ, Dr. Neşe ÇAM, Dr. Onur SOKULLU, Doç. Dr. Besim YİĞİTER, A. Korukçu, H. Karabulut, R. Tosun, H
 • Trombositten Zengin İntraoperatif Plazmaferezin Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi
  (Effect of Platelet-rich Intraoperative Plasmapheresis on the Need for Homologous Blood Use in Coronary Bypass Surgery)
  Op. Dr. Hasan KARABULUT, Op. Dr. Ahmet KORUKÇU, Op. Dr. Hakan GERÇEKOĞLU, Op. Dr. Remzi TOSUN, Dr. Onur SOKULLU, Uz. Dr. Mehtap ŞİŞMAN, Dr. Mahmut AKYILDIZ, Dr. Hüseyin SOYDEMİR, Dr. Özkan KANTARCI, Op. Dr. Hüseyin TOKLU
 • Internal Mammaria Arterin Hazırlanması: Endotorasik Fasiotomi Uygulanması
  Ahmet KORUKÇU, Hakan GERÇEKOĞLU, Hasan KARABULUT, Onur SOKULLU, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Ece DUMAN, İsmail AĞAR, Hüseyin TOKLU, Özkan KANTARCI, Besim YİĞİTER
 • Interleukin-6, C-Reactive Protein and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent Fasting
  Fehime B. Aksungara, Aynur E. Topkayab, Mahmut Akyildiz.
 • F. B. Aksungar, A. E. Topkaya, M. Akyildiz. Interleukin-6, C-Reaktive Protein and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent Fasting. Ann Nutr Metab 2007; 51: 88-95
 • Haberal I, Aksoy T, Akyildiz M, Fındık O, Ustundağ F, Erturk E, Zorman Y, Zengin M. Which Clinic Score System is The Best in Evaluation of Morbidity and Mortality Rates. Euroscore, Clevland or Cabdeal. The Heart Surgery Forum, Volume 10, Suppl. 1,2007,p.51,
 • Yılmazer M.S, Zorman Y, Akyildiz M, Gürol T, Aydın A, Aksoy T, Dağdeviren B, Kalangos A. Initiation of mitral procedure in a tertiary cardiovascular surgery centre in Turkey in collaboration with an experienced Swiss institution. 5 th Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, 2009, p.31
 • H. Karabulut, A. Korukçu, H. Gerçekoğlu, R. Tosun, O. Sokullu, M. Şişman, M. Akyildiz, H.Soydemir, Ö . Kantarcı, H.Toklu, B. Yiğiter. Trombositten Zengin intraoperatif Plazmaferezin Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş, 1997; 25:9, s.526-531.
 • A. Korukçu, H. Gerçekoğlu, H. Karabulut, O. Sokullu, İ. Ağar, M. Akyildiz, H. Soydemir, H. Toklu, B. Yiğiter. Hb S – Beta Talasemili Bir Olguda Çift Kapak Replasmanı. Türk Kardiyol Dern Arş 1996; 24:3, s.190-191.
 • A. Korukçu, H. Karabulut, R. Tosun, H. Gerçekoğlu, M Akyıldız. F. Karakoç, N.Çam, O. Sokullu, B. Yiğiter. Koroner Arter Cerrahisinde Ototransfîizyon Sisteminin Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş, 1996; 24:9.s.540-544
 • A. Sekban, F. B. Aksungar, M. Şahin, A. E. Topkaya, M. Akyıldız Konjestif kalp yetersizliği olan ve olmayan hastalarda plazma BNP ve homosistein düzeyleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2007;15(3): s.217-220
 • A. Korukçu, H. Gerçekoğlu, H.Karabulut, O. Sokullu, M. Akyıldız, H. Soydemir, E. Duman, İ. Ağar, H. Toklu, Ö. Kantarcı, B. Yiğiter. Internal Mammaria Arterin Hazırlanması: Endotorasik Fasiotomi Uygulanması. GKD Cer Derg, 1995; 3: s.221-225